INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vážený spotřebiteli,

na základě dlouholetých praktických zkušeností našeho servisního oddělení jsme pro Vás zpracovali tento stručný návod, jak postupovat při uplatnění eventuální reklamace.
Společným zájmem nás obou je rychlé, bezproblémové a oboustranně ekonomicky šetrné řešení této nepříjemné situace – pokud dodržíte uvedené pokyny, Vaše reklamace se vrátí zpět řádně opravena a podstatně dříve, než stanovují zákony :
Postup v bodech Praktické tipy a rady

1. Reklamaci řádně zabalte

A / použijte originální obal. Vnitřní polystyrénové výplně můžete nahradit dostatečnou vrstvou zmačkaného balícího nebo novinového papíru, molitanem, igelitovou fólií apod.

B / použijte náhradní obal. Vyberte dostatečně silný (odolný) karton. Stroj odesílejte v poloze, ve které byl umístěn v
originálním obalu. Reklamaci dostatečně zajistěte proti přepravním poškozením : volné prostory vyplňte materiálem s
tlumícími účinky. Správnou přepravní polohu označte nálepkami s příslušnými symboly ( k dostání na každé pobočce České
pošty).

2. Přiložte stanovené doklady Nedílnou součástí reklamovaného výrobku je :

A / řádně vyplněný originál záručního listu (název zboží,
razítko prodejce, datum prodeje)

B / kopie prodejního dokladu (originál si ponechte kvůli riziku
možné ztráty)

C / při vyplňování reklamačního listu (uplatnění reklamace u
prodejce) trvejte na uvedení kompletního jména, adresy,
telefonického kontaktu (@ adresy). Reklamovanou vadu
PŘESNĚ a stručně pojmenujte.

3. Vyberte si nejvhodnější způsob uplatnění reklamace (podle vlastních potřeb)

A / v místě prodeje-koupě zboží (standardní způsob)
Výhody : uplatněním reklamace u svého prodejce Vaše starosti končí.
Prodejce ve spolupráci s naším servisem ZDARMA organizuje odvoz zboží, jeho opravu, včasné vrácení zpět i vyrozumění o
možnosti vyzvednutí vyřízené reklamace. Nevýhody: nutnost osobní návštěvy prodejny včetně přepravy reklamovaného zboží termín vyřízení reklamace bývá delší

B / odesláním reklamace na adresu servisního střediska Výhody: pravděpodobnost rychlejšího vyřízení reklamace.
Nevýhody: nutnost úhrady poštovného (přepravného) při odeslání zboží k reklamaci (v případě, že jste výrobek nezakoupili přímo od společnosti Einhell-UNICORE s.r.o., ale od některého
dalšího subjektu, kterému jsme výrobek dodali my).

C / osobním dovozem do místa servisu Po předchozí domluvě (v dostatečném časovém předstihu) opravujeme výjimečně některé reklamace „na počkání“ – týká
se zejména drahých strojů.

Výhody: pravděpodobnost okamžité opravy možnost konzultace k provozu stroje se specializovaným technikem
Nevýhody: vyšší přepravní a časové náklady

Společnost Einhell-UNICORE s.r.o. (její servisní středisko) posuzuje všechny reklamační případy přísně v souladu s platnými zákony a
předpisy. Zákonná záruka se vztahuje pouze na přesně vymezený typ vad zboží (zejména vady materiálu, výrobní vady nebo závady
vzniklé v důsledku těchto vad).

Nejčastější případy nesprávně uplatněných reklamací, na které se záruka výrobce nevztahuje: opotřebení funkčních částí výrobků v
důsledku jejich používání, prokazatelně neodborného používání zboží (v rozporu s návodem k obsluze), svévolně provedených úprav
strojů (neautorizovaných zásahů do jejich konstrukce), mechanických poškození, vzniklých v důsledku neopatrné manipulace,
provozování strojů v nevhodných klimatických podmínkách nebo prostředí, běžné údržby zboží (promazání, čištění, výměny uhlíků,
seřízení apod.).