Oznámení o ochraně údajů pro webové stránky www.einhell.cz

Einhell-UNICORE s.r.o. (dále jen „společnost“) vám děkuje za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. Vaše údaje poskytujete dobrovolně. Společnost zpracovává tyto informace v souladu s ustanoveními evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

1. Odpovědná osoba

Osoba odpovědná za zpracování vašich údajů je Einhell-UNICORE s.r.o. Výjimky jsou v této souvislosti uvedeny v tomto oznámení o ochraně údajů.

Einhell-UNICORE s.r.o.
Závodní 278
Karlovy Vary 360 18
Czechia

E-mail: info@einhell.cz

Kontaktní informace Úřadu pro ochranu údajů jsou k dispozici níže pod číslem 21.

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou specifické informace týkající se osobních nebo faktických okolností konkrétní nebo identifikovatelné osoby. Patří sem informace jako například vaše IP adresa a nastavení prohlížeče, podoba pozdravu, správné jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a informace o výrobcích Einhell. Dále v rámci našich služeb vám poskytujeme přístup chráněný uživatelským jménem a heslem. V rámci tohoto procesu ukládáme vaše uživatelské jméno a heslo a tam, kde je to potřeba, i pohlaví. Osobní informace, které nelze přímo asociovat s vaší skutečnou identitou – jako například vaše oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů na stránkách – se nepovažují za osobní informace.

Dále zpracováváme údaje o spojení a identifikaci vašeho internetového prohlížeče tak, abychom vám mohli poskytnout vhodný obsah. 

3. Zpracování osobních informací

Zpracováváme a ukládáme různé druhy dočasných údajů při každé vaší návštěvě webových stránek společnosti. Sem patří údaje o spojení z počítače použitého k přístupu na webový server, vybírané soubor(y)/webovou stránku (webové stránky) a i údaje a dobu trvání vaší návštěvy našeho webového serveru. Rovněž zjišťujeme identifikační údaje o prohlížeči a operačním systému, které využíváte, ale i webový server, který jste využili, abyste nás navštívili. Osobní informace, jako například oslovení, vaše jméno, adresa, případně vaše společnost, datum narození, telefonní číslo nebo e-mailová adresa a informace o vašich výrobcích Einhell jsou shromažďovány pouze pokud je poskytnete dobrovolně v rámci registrace, průzkumu, soutěže, při uzavírání smlouvy nebo při požadování informací.

4. Určené použití a šíření osobních údajů

Společnost využívá osobní údaje, které poskytnete za účelem technické správy webového serveru, při poskytování služeb, pro správu zákazníka, k vylepšování webového serveru, pro průzkumy související s výrobkem a pro marketingové účely pouze v rozsahu vyžadovaném jednotlivým příslušným účelem.

5. Právní základ ke zpracování údajů

Právní základ ke zpracování vašich osobních údajů je závislý na účelu, který je důvodem zpracování.

 

5.1 Technická správa webového serveru

Právním základem ke zpracování osobních údajů za účelem uvedeným výše je článek 6(1), písmeno b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) za předpokladu existence smluvního vztahu s vámi. Pokud mezi naší společností a vámi smluvní vztah neexistuje, je právním základem ke zpracování údajů článek 6(1), písmeno f) GDPR. Přenos osobních údajů (viz obrázek 2) je nezbytný za účelem vytvoření spojení s webovým serverem a k zobrazení obsahu webového serveru.

 

5.2 Poskytování služeb

Právním základem ke zpracování osobních údajů za účelem uvedeným výše je článek 6(1), písmeno b) GDPR. Naše služby poskytujeme v rámci plnění smluvních povinností. Nemůžeme-li zpracovat osobní údaje, nemůžeme plnit nebo realizovat smlouvu uzavřenou s vámi.

Na našem webovém serveru ukládáme osobní údaje pro následující dostupné služby: 

 • Přihlášení zákazníka
 • Zpravodaj
 • Záruka 3 roky na výrobky Einhell
 • Recenze produktů (od společnosti Bazaarvoice Inc.; viz oddíl 5.11)

 

5.3 Google Tag Manager

Naše webové stránky používají službu Google Tag Manager, kterou pro osoby z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), a pro všechny ostatní osoby společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")).

Tag Manager slouží ke správě nástrojů a externích služeb, které používáme na našich webových stránkách, a umožňuje používat tzv. tagy. Tag je kódový prvek, který je uložen ve zdrojovém kódu webové stránky, například pro řízení toho, které prvky stránky nebo služby a nástroje se aktivují a načítají v jakém pořadí. Nástroj spouští další značky, které zase mohou shromažďovat údaje a které jsou dále vysvětleny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Některé údaje jsou zpracovávány na serveru společnosti Google v USA.

Se společností Google Ireland Limited jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů pro používání nástroje Google Tag Manager. V případě předávání osobních údajů ze společnosti Google Ireland Limited do USA uzavřely společnosti Google Ireland Limited a Google LLC standardní smluvní doložky (prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/914, modul 3) podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Kromě toho získáváme také váš výslovný souhlas s předáváním vašich údajů do třetích zemí v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se tohoto nástroje naleznete zde: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 

5.4 Google Analytics 4

Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics 4, kterou poskytuje společnost Google LLC. Odpovědnou stranou pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google").

Rozsah zpracování
Služba Google Analytics 4 používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Služba Google Analytics 4 má ve výchozím nastavení povolenou anonymizaci IP adres. Díky anonymizaci IP adresy bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Podle společnosti Google nebude IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics 4 sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Používáme Google Signals. To umožňuje službě Google Analytics shromažďovat další informace o uživatelích, kteří mají povoleny personalizované reklamy (zájmy a demografické údaje), a těmto uživatelům mohou být doručovány reklamy v remarketingových kampaních napříč zařízeními.

Během návštěvy webových stránek se vaše uživatelské chování zaznamenává ve formě "událostí". Události mohou být:

 • Zobrazení stránky
 • První návštěva webových stránek
 • Zahájení relace
 • Vaše "kliknutí" - interakce s webovou stránkou
 • Posouvání stránkou (kdykoli uživatel posune stránku až na její konec (90%))
 • Kliknutí na externí odkazy
 • Interní vyhledávací dotazy
 • Interakce s videi
 • Stahování souborů
 • Zobrazené / kliknuté reklamy
 • Jazyková nastavení
 • Nákup produktů (pokud je funkce na webových stránkách k dispozici)

Zaznamenává se také:

 • Vaše přibližná poloha (region)
 • Technické informace o vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky apod.)
 • Váš poskytovatel internetových služeb
 • URL odkazu (přes kterou webovou stránku/reklamní médium jste se dostali na tuto webovou stránku)

Účely zpracování
Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho pseudonymního používání webových stránek a k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Zprávy poskytované službou Google Analytics 4 slouží k analýze výkonnosti našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Příjemci
Příjemci údajů jsou/mohou být:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel podle čl. 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nelze vyloučit, že orgány USA mohou mít přístup k údajům uloženým společností Google.

Přenos do třetí země
Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP a neexistuje úroveň ochrany údajů odpovídající evropskému standardu, uzavřeli jsme s poskytovatelem služeb standardní smluvní doložky EU, abychom stanovili odpovídající úroveň ochrany údajů. Mateřská společnost společnosti Google Ireland, Google LLC, sídlí v Kalifornii v USA. Nelze vyloučit přenos údajů do USA a přístup amerických orgánů k údajům uloženým společností Google. USA jsou v současné době z hlediska ochrany údajů považovány za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v EU/EHP. Nemusíte mít nárok na žádné právní prostředky proti přístupu úřadů.

Doba skladování
Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie se automaticky vymažou po 14 měsících. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc.

Právní základ
Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) bod 1 GDPR.

Odvolání
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tak, že vstoupíte do nastavení souborů cookie (tlačítko ochrany osobních údajů v levém dolním rohu stránky) a změníte zde svou volbu. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu zůstává až do odvolání nedotčena.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že

 • stažení a instalace doplňku prohlížeče pro vypnutí služby Google Analytics 4 vypnutí služby Google Analytics 4. Tím se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie pro odhlášení. Tím se zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics 4 pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč v budoucnu, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.
 • znepřístupnění Google Analytics 4 pomocí následujícího linku: Zakázat službu Google Analytics 4. Tímto nastavíte odhlášení cookie na vašem zařízení. Také se tím zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics 4 pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč v budoucnu, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics 4 a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ nebo https://policies.google.com/?hl=en.

 

5.5 Facebook pixel a Facebook remarketing

Vzhledem k našemu oprávněnému zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší webové stránky využívá stránka takzvaný „facebookový pixel“ ze sociální sítě Facebook, provozované společností Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA) nebo, pokud máte bydliště v EU, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) (dále jen „Facebook“).

S pomocí Facebook pixelu je Facebook schopen identifikovat návštěvníky našeho webu jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam, tzv. „Facebook ads“. Facebook pixel používáme, abychom Facebookem doručené reklamy zobrazovali pouze těm uživatelům, kteří projevili zájem o naše internetové služby nebo kteří vykazují specifické vlastnosti, které sdělujeme Facebooku (označované také jako „pixelové události“, které obsahují například uživatelské e-mailové adresy). Jinými slovy, používáním pixelu na Facebooku se snažíme zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odrážely potenciální zájmy našich uživatelů a nebyly jen obtěžováním. S pomocí Facebook pixelu jsme také schopni lépe sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické a marketingové účely tím, že zjistíme, zda byli uživatelé přesměrováni na náš web po kliknutí na reklamu na Facebooku.

Facebook okamžitě při vstupu na naši webovou stránku začlení Facebook pixel a může do vašeho zařízení uložit cookie, tj. malý soubor. Pokud se poté přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, vaše návštěva našich webových stránek se zaznamená ve vašem profilu. Údaje, které o vás shromažďujeme, pro nás zůstávají anonymní, a proto nám neposkytují žádné údaje o totožnosti uživatele. Data jsou však ukládána a zpracovávána Facebookem, aby bylo možné navázat spojení s příslušným uživatelským profilem. Pokud přenášíme data na Facebook pro účely křížové kontroly, jsou tato data šifrována lokálně ve vašem prohlížeči a teprve poté odeslána na Facebook prostřednictvím zabezpečeného připojení https. K tomu dochází výhradně za účelem sladění dat, která jsou rovněž šifrována Facebookem.

Ke zpracování údajů společností Facebook dochází v rámci pokynů pro používání údajů Facebooku. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku najdete v pokynech pro využívání dat na Facebooku: www.facebook.com/policy.php. Speciální informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho fungování najdete v sekci nápovědy Facebooku: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Můžete vznést námitku proti shromažďování údajů Facebook pixelem a jeho použití při prezentaci reklam na Facebooku. Chcete-li tak učinit, navštivte následující webovou stránku vytvořenou Facebookem a postupujte podle pokynů týkajících se předvoleb pro uživatelskou reklamu: www.facebook.com/settings, nebo uveďte své námitky prostřednictvím webové stránky v USA: www.aboutads.com/choices nebo webové stránky EU: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Předvolby jsou nezávislé na platformě, to znamená, že jsou přijaty všemi zařízeními, ať už stolním počítačem nebo mobilními zařízeními.

 

5.6 Videa na Youtube

Na některé naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Poskytovatelem odpovídajících doplňků je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě stránek s doplňkem YouTube dojde k vytvoření spojení k serverům na YouTube. YouTube je tedy informováno o tom, které stránky navštěvujete. Jste-li přihlášeni k vašemu účtu na YouTube, může YouTube asociovat vaši historii prohlížení osobně s vámi. Zamezit tomu můžete odhlášením se z účtu YouTube.

Pokud je video na YouTube spuštěno, využívá poskytovatel soubory cookies ke sběru informací o interakcích uživatele.

Pokud jste deaktivovali ukládání souborů cookies pro reklamní program Google Ads, pak vás tento typ souborů cookies při prohlížení videí na YouTube nemusí znepokojovat. Nicméně YouTube rovněž shromažďuje neosobní uživatelské informace u ostatních souborů cookies. Chcete-li uvedenému zamezit, musíte zablokovat ukládání souborů cookies do vašeho prohlížeče.

Další informace o ochraně údajů můžete získat na „Youtube“ v oznámení poskytovatele o ochraně údajů na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

5.7 Google Maps

Tento webový server využívá Google Maps API za účelem vizuálního zobrazení geografických informací. Při využívání Google Maps společnost Google shromažďuje, zpracovává a využívá údaje o použití funkcí map uživateli. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v oznámení Google o ochraně údajů. Tam můžete také provést změny nastavení soukromí osobních údajů v centru ochrany údajů.

 

5.8 Použití skriptovacích knihoven (Google webfonts)

Na tomto webovém serveru využíváme skriptovací knihovny a knihovny fontů, jako například Google Webfonts, abychom mohli obsah zobrazit správně a graficky lákavým způsobem ve všech prohlížečích (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts se používají za účelem předcházení opakovaného stahování do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče. Pokud prohlížeč Google Webfonts nepodporuje nebo blokuje přístup k nim, zobrazí se obsah standardním fontem.

Přístup ke skriptovacím knihovnám nebo knihovnám fontů automaticky vytváří spojení s poskytovatelem knihovny. Teoreticky je možné — třebaže není v současné době zřejmé zda a za jakým účelem — poskytovatelé shromažďují údaje o těchto knihovnách.

Informace o soukromí údajů poskytovatele knihovny Google můžete nalézt zde: https://www.google.com/policies/privacy/

 

5.9 Issuu

Naše webová stránka používá JavaScript kód pro vložení Flash aplikace (Flash plug-in) od společnosti Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (dále jen: Issuu). To umožňuje vyvolání tiskových publikací jako e-papír. Issuu používá soubory cookies, které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Tímto způsobem se shromažďují a ukládají osobní údaje, jako je IP adresa a informace o čase a době používání. Přenos probíhá, pokud máte ve svém prohlížeči aktivovaný JavaScript. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů společnosti Issuu naleznete na adrese https://issuu.com/legal/privacy.
Pokud je v prohlížeči aktivována funkce „nesledovat“, nebudou bez souhlasu načítány žádné externí doplňky Issuu a zobrazí se pouze odkaz na tuto možnost.

 

5.10 Cloudflare

Naše stránky využívají funkce společnosti Cloudflare. Poskytovatelem je společnost Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare poskytuje globálně distribuovanou síť pro doručování digitálního obsahu pomocí DNS. Technický přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami probíhá prostřednictvím sítě Cloudflare. Společnost Cloudflare tak může analyzovat datový přenos mezi uživateli a našimi webovými stránkami; například za účelem zrychlení načítání našich stránek nebo odhalení a odvrácení útoků na naše služby.

Společnost Cloudflare může navíc ukládat soubory cookie do vašeho počítače za účelem optimalizace a analýzy. To chrání naše oprávněné zájmy v oblasti bezpečnosti, výkonu a spolehlivosti naší reklamní nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Se společností Cloudflare jsme na základě GDPR uzavřeli příslušné dohody týkající se zpracování osobních údajů. Údaje jsou zpravidla zpracovávány v Německu nebo jiných státech Evropské unie. Pokud se zpracování v určitých případech provádí ve třetích zemích, provádí se zpracování pouze tehdy, pokud byla odpovídající úroveň ochrany údajů ve třetí zemi potvrzena Komisí EU v souladu s čl. 45 GDPR, a to na základě standardních smluvních doložek EU nebo pokud je odpovídající úroveň ochrany údajů zajištěna příjemcem údajů jiným způsobem. Společnost Cloudflare shromažďuje statistické údaje o vaší návštěvě těchto webových stránek. Přístupové údaje zahrnují:

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat v jednotlivých případech
 • Webová stránka, ze které požadavek pochází
 • Prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče

Společnost Cloudflare používá údaje ze záznamů ke statistickým vyhodnocením za účelem zajištění provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Informace o zde shromažďovaných údajích a o ochraně zabezpečení a datech ve společnosti Cloudflare naleznete zde.

 

5.11 Bazaarvoice

IT-partner Bazaarvoice poskytuje platformu pro recenze produktů na webu Einhell.

O služby kolem tématu hodnocení produktů (recenze a hodnocení) se v našem systému stará společnost Bazaarvoice. V rámci použití této služby je zákazníkovi odeslán e-mail, a to nejen při použití rozhraní Bazaarvoice, ale také při použití služby prodloužení záruky 2+1. Před odesláním tohoto jednorázového e-mailu vás proto žádáme o výslovný souhlas. V případě, že nám dáte svůj souhlas, předáme společnosti Bazaarvoice následující informace:

 • Jméno
 • Příjmení
 • UserID
 • Emailová adresa
 • Registrovaný produkt
 • Časový údaj o registraci
 • Jazykové nastavení pro emailovou komunikaci

Pokyny pro ochranu dat Bazaarvoice naleznete na https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

 

5.12 Friendly Captcha

Společnost Einhell používá službu "Friendly Captcha", aby zabránila podvodné činnosti a chránila vás jako koncového uživatele před tím, abyste se stali potenciální obětí počítačové kriminality.

Služba Friendly Captcha poskytuje prvek JavaScriptu, který je integrován do zdrojového kódu webové stránky / internetového obchodu. Začleněním tohoto prvku JavaScriptu se na pozadí stránky načte software, který zajišťuje šifrovací hádanky. Vaše zařízení tuto šifrovací hádanku vyřeší automaticky a vy nemusíte řešit žádné aritmetické úlohy ani obrázkové hádanky.

Řešení kryptografické hádanky slouží ke sledování, zda webové stránky / webový obchod nejsou používány podvodně nebo prostřednictvím automatizovaného strojového zpracování, např. pomocí botů, a k potvrzení, že návštěvníci jsou skutečné osoby. Služba se používá ve formulářích (kontaktní formuláře, formuláře pro slosování o ceny, registrační a přihlašovací formuláře atd.) a objednávkových procesech.

Za účelem poskytování této služby ukládá Friendly Captcha následující údaje:

 • Data User Agent, Origin a Referer request header.
 • Samotnou hádanku, která obsahuje informace o účtu Friendly Captcha a identifikátor webové stránky, ke které se hádanka vztahuje.
 • Používanou verzi služby Friendly Captcha.
 • Časové razítko (datum/čas), kdy byla hádanka vyžádána a vyřešena.

Friendly Captcha ukládá anonymizované měřící zařízení pro každou IP adresu, které umožňuje dynamické škálování složitosti hádanky v okrajové síti s cílem odhalit škodlivé/automatické používání a minimalizovat zakazování skutečných lidí. IP adresy jsou anonymizovány pomocí jednosměrného hashování, a nejsou tedy osobně identifikovatelné. Používání Friendly Captcha nezahrnuje ukládání osobních údajů, jako je jméno, e-mailová adresa, online profil atd.

Při použití Friendly Captcha nejsou nastaveny žádné soubory cookie.

Poskytovatel služby:

Friendly Captcha GmbH, Wörthsee, Německo

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Friendly Captcha naleznete zde: Friendlycaptcha.com - Privacy policy for end users

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má společnost Einhell Germany AG a její dceřiné společnosti oprávněný zájem na používání služby Friendly Captcha, protože tato služba pomáhá předcházet potenciálně podvodným aktivitám na našich webových stránkách / v internetovém obchodě, které by mohly ohrozit infrastrukturu společnosti Einhell.

 

5.13 Google Ads

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Pokud navštívíte naše webové stránky prostřednictvím reklamy poskytované společností Google, Google Ads umístí do vašeho počítače soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se do vašeho počítače umístí, když uživatel klikne na reklamu poskytovanou společností Google. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tyto stránky. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ads. Informace získané prostřednictvím souborů cookie pro konverze se používají k sestavování statistik konverzí pro zákazníky Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Tito zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a kteří byli přesměrováni na stránku sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete odmítnout ukládání souborů cookie do svého počítače - například pomocí nastavení prohlížeče, které deaktivuje automatické ukládání souborů cookie, nebo nastavit prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie z domény "googleleadservices.com".

Upozorňujeme, že pokud si nepřejete, aby byly údaje o měření zaznamenávány, neměli byste soubory cookie opt-out mazat. Pokud jste v prohlížeči vymazali všechny soubory cookie, budete muset soubor cookie opt-out nastavit znovu.

 

5.14 Použití služby Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu společnosti Google Inc. ("Google"). Tato funkce slouží k zobrazování zájmových reklam návštěvníkům webových stránek v reklamní síti Google. Do prohlížeče návštěvníka webových stránek se uloží soubor cookie, který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě společnosti Google. Návštěvníkům těchto webových stránek mohou být zobrazovány reklamy týkající se obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Podle informací od poskytovatele Google v rámci tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud si nepřejete využívat funkci remarketingu Google, můžete ji deaktivovat výběrem příslušného nastavení na adrese: www.google.com/settings/ads. Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů na adrese: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace o remarketingu Google, jakož i oznámení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads/.

 

5.15 Sklik

Sklik je reklamní služba. Pokud navštívíte naše webové stránky prostřednictvím reklamy na seznam.cz (český vyhledávač), je k měření tohoto chování použita technologie Sklik. Sklik tyto údaje ukládá za účelem měření účinnosti kampaně. Toto provádíme pouze v případě, že jste souhlasili s přijímáním souborů cookie pro Sklik. Platnost reklamních cookies Skliku vyprší 30 dní po kliknutí na reklamní odkazy Skliku.

Reklamní soubory cookie služby Sklik vyprší 30 dní poté, co kliknete na reklamní odkazy Sklik. Bližší informace o tomto tématu si prosím prostudujte Zásady na ochranu soukromí společnosti Seznam.cz na adrese https://www.seznam.cz/reklama/en/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr#ochrana-osobnich-udaju.

 

5.16 Matomo (self-hosting)

Popis služby
Jedná se o open source webovou analytickou službu. Technologii poskytuje společnost Matomo. Společnost Matomo však nezpracovává žádná data, protože data nejsou společnosti Matomo předávána kvůli řešení selfhostingu. Self-hosting znamená, že společnost Einhell hostuje webovou analytickou službu Matomo na svých vlastních serverech, a má tak nad analytickými daty výhradní kontrolu.

Účely údajů
Tento seznam popisuje účely shromažďování a zpracování údajů.

 • Analytika
 • Sledování jednotlivých událostí

Využívané technologie
Používáme Matomo bez sledovacích souborů cookie - místo toho se spoléháme na sledování bez souborů cookie. Cookieless tracking je alternativní forma sledování, která k identifikaci uživatelů místo souborů cookie používá metody, jako je počítání jedinečných IP adres nebo otisků prstů prohlížeče.

Shromážděná data
Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím této služby.

 • Doba předchozí návštěvy uživatele
 • Rozlišení obrazovky
 • Kliknuté nebo stažené soubory
 • Kliknutí na odkazy na externí doménu
 • Rychlost načítání stránek
 • Adresa URL stránky
 • Počet návštěv uživatele
 • Anonymizované IP uživatele
 • Uživatelský agent
 • Informace o prohlížeči
 • Časové pásmo
 • Čas první návštěvy uživatele
 • Datum a čas návštěvy
 • Název stránky
 • Odkazující adresa URL
 • Data o použití
 • Informace o zařízení
 • Geografická poloha
 • Anonymizované ID objednávky

Při analýze pomocí nástroje Matomo používáme anonymizaci IP. V tomto případě je vaše IP adresa před analýzou zkrácena, takže ji k vám již nelze jednoznačně přiřadit. Totéž platí pro ID objednávky, které je rovněž anonymizováno, když je na webových stránkách k dispozici funkce nakupování.

Právní základ
Níže je uveden požadovaný právní základ pro zpracování údajů.

 • Čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. GDPR
 • § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG

Místo zpracovávání údajů
Jedná se o primární místo, kde se zpracovávají shromážděná data. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.

 • Evropská unie

Deaktivace služby Matomo
Pokud s ukládáním a používáním svých údajů nesouhlasíte, můžete zde zpracování údajů deaktivovat. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie pro odhlášení, který zabrání společnosti Matomo ukládat údaje o používání. Pokud vymažete své soubory cookie, bude to mít za následek, že bude vymazán i opt-out cookie společnosti Matomo. Při další návštěvě našich stránek je pak nutné opt-out znovu aktivovat.

6. Přenos údajů

Vaše osobní údaje nejsou přenášeny třetím stranám, není-li to nutné za účelem uzavření smlouvy nebo neposkytli-li jste k tomu váš výslovný souhlas. Při poskytování služeb může být pro nás například důležité předávat vaší adresu a informace o objednávce našemu velkoobchodnímu partnerovi nebo servisnímu partnerovi. Pokud využijeme externího poskytovatele služeb, jsou tito pečlivě vybíráni a jsou povinni se řídit všemi ustanoveními na ochranu údajů podle článku 28 GDPR (viz obrázek 5).

7. Použití souborů cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele nebo internetovým prohlížečem uživatele v jeho počítačovém systému. Když uživatel vstoupí na webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném načtení webové stránky. Používáme soubory cookies, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabídnout vám relevantní služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookies - tyto funkce vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.

Soubory cookies budou uloženy na vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad jejich používáním. Výběrem odpovídajícího nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookies a přenosu údajů, které obsahují. Cookies, které již byly uloženy, mohou být kdykoli smazány. Rádi bychom však upozornili, že vám to může bránit v plném využívání všech funkcí této webové stránky.

Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat soubory cookies (nebo je např. deaktivovat) v nejrozšířenějších prohlížečích:

Zpracování se provádí na základě §15 odst. 3 TMG (zákon o telemediích) a také článku 6 (1) písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o výše uvedené účely. Shromážděná data jsou pomocí technologických opatření pseudonymizována. Není tedy možné spojit údaje z nich s konkrétní osobou. Údaje tak nebudou uloženy společně s jinými osobními údaji, které se vás týkají.

Nastavení souborů cookies můžete kdykoli upravit a odvolat jakékoli dříve udělené souhlasy.

Seznam externích souborů cookies používaných při návštěvě webu naleznete v části 5.

8. Kontaktní formulář

Když nás kontaktujete e-mailem nebo kontaktním formulářem, informace, které poskytnete, jsou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a i pro následné potenciální dotazy.

9. Zpravodaj

Zvolíte-li si zasílání zpravodaje nabízeného prostřednictvím webového serveru, požádáme vás o poskytnutí e-mailové adresy a i informací, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy, a že souhlasíte se zasíláním zpravodaje (procedura zdvojeného odmítnutí). Abychom mohli zpravodaj personalizovat, ukládáme osobní údaje, jako například oslovení, jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Následně tyto údaje využíváme při zasílání požadovaných informací a k dokumentování vašeho souhlasu. Souhlas udělený k ukládání údajů, e-mailové adresy a jejich využití při zasílání zpravodaje může být kdykoliv odvolán s budoucí platností, a to buď prostřednictvím odkazu ve zpravodaji, vašeho uživatelského účtu Einhell nebo zasláním písemné žádosti na Einhell-UNICORE s.r.o., Závodní 278, Karlovy Vary 360 18, Česko, e-mail: info@einhell.cz. Pro správu a distribuci našeho zpravodaje využíváme služeb společnosti CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr. 43 - 26180 Rastede - Německo). Abychom mohli poskytovat službu zpravodaje řádně, uvedené osobní údaje zasíláme společnosti CleverReach. 

10. Zabezpečení údajů

Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, které využíváme, jsou povinni zajišťovat důvěrnost a řídit se ustanoveními příslušným zákonem na ochranu údajů. Společnost přijímá vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, úpravou, zničením a před přístupem neoprávněnými osobami a neoprávněným šířením. Naše bezpečnostní opatření jsou aktualizována v souladu s technickým pokrokem.

Na ochranu bezpečnosti vašich údajů během přenosu využíváme nejmodernějších šifrovacích procesů.

11. Doba uchování údajů

Údaje si obvykle uchováváme po dobu potřeby poskytování našeho webového serveru k využití a služeb s tím souvisejících nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na pokračování uchovávání (např. po splnění smlouvy máme stále oprávněný zájem na marketing poštovní formou). Vymazání údajů nastává po vypršení zákonné nebo smluvní doby uchování údajů (např. dob uchování stanovených daňovými a obchodními zákony). Údaje nespadající do doby uchování jsou vymazány ihned poté, kdy nejsou k plnění určeného účelu zapotřebí.

12. Práva uživatele

Jako uživatel webového serveru máte určitá práva. K uplatnění vašich práv odkazujeme na informace v kapitole s kontakty. Upozorňujeme ale, že jsme schopni vás jednoznačně identifikovat.

13. Právo na informace, provedení změn a vymazání údajů

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů můžete kdykoliv a bezplatně požádat o písemnou informaci o tom, jaké údaje o vás ukládáme (např. jméno, adresu). Dále máte za podmínky splnění zákonných požadavků právo na korekci nebo vymazání těchto údajů. Vyloučeny z tohoto práva na výmaz jsou například údaje o obchodních procesech, které jsou předmětem zákonné doby uchování údajů.

14. Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.

15. Právo na námitku

Kromě toho máte také právo na námitku proti zpracování údajů naší stranou. Následně ukončíme zpracování vašich údajů s výjimkou — v souladu se zákonnými ustanoveními — případů, kdy můžeme prokázat přesvědčivý oprávněný důvod k pokračování zpracování, který převažuje vaše práva.

16. Právo na přenositelnost údajů

Dále je naším závazkem na základě vaší žádosti zajistit přenositelnost osobních údajů, které poskytnete, zajištěním těchto údajů dostupných v běžném a strojově čitelném datovém formátu.  

17. Odvolání souhlasu

Kdykoliv a s budoucím účinkem můžete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám udělili kvůli jednomu nebo více než jednomu konkrétnímu účelu. Uvedené nemá vliv na právoplatnost zpracování, ke kterému docházelo před odvoláním vašeho souhlasu. 

18. Automatizované zpracování osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů výhradně automatizovanými prostředky probíhá pouze je-li to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy a nemá-li uvedené na vás nějaký zákonný nebo podobný dopad.

19. Změna našich ustanovení o ochraně údajů

Zůstává nám právo pravidelně měnit toto oznámení o ochraně údajů tak, aby odpovídalo aktuálním zákonným požadavků nebo abychom implementovali změny našich služeb do oznámení o ochraně údajů (např. při zavádění nových služeb). Toto oznámení o ochraně údajů bude následně platit pro jakoukoliv další návštěvu tohoto webového serveru.

20. Podávání stížností u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu ve věci zpracování vašich osobních údajů. Můžete kontaktovat úřad na ochranu osobních údajů s pravomocí v místě vašeho bydliště nebo ve vaší zemi nebo úřad na ochranu osobních údajů s pravomocí v místě našeho podnikání. Je jím:

Národní dozorový úřad pro zpracování osobních údajů

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

21. Kontakt

Jakékoli návrhy, stížnosti nebo dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů mohou být nasměrovány na našeho pracovníka pro ochranu údajů. Doporučujeme odesílat důvěrné informace pouze poštou.

Úředník pro ochranu údajů Einhell-UNICORE s.r.o.
Einhell-UNICORE s.r.o.
Závodní 278
Karlovy Vary 360 18
Česko

Email: datenschutz@einhell.com
Phone: + 420 353440217